NAŠE SRDCE ZACHRAŇUJÍ SVĚT / OUR HEARTS ARE SAVING THE WORLD

scroll down for English

Ze srdce mluví věda o pravdě a pravdou je, že – naše srdce zachraňují svět.

Cítíme-li pozitivné emoce, které vznikají v srdci a tím že srdce produkuje velké magnetické pole které se rozpíná daleko kolem těla,tyto emoce ovlivňují srdce druhých lidí s těmi samými pozitivními emocemi. Jsme-li spojeni s Duchem, Bohem, Stvořitelem, Zdrojem (nebo jak si přejeme tuto sílu nazvat), působení se může stát mnohem větší v tom co nazýváme “nelokální“.

Nelokální komunikace je ve vědě dokázaným jevem, který je okamžitý (který je nekonečně rychlejší něž rychlost světla) a poukazuje na komunikaci která obsahuje 2 nebo mnohonásobné lokace. Tím, že jsou naše srdce doslova spojená se zemskými magnetickými poli, tato pole obsahují informace které obsahují náš silný srdeční emoční obsah (přečtěte si to znovu,pokud se to ve vás neusadí na poprvé). Takže když cítíme opravdovou a autentickou Lásku která není programově orientovaná, doslova vysíláme nejlepší možné informace zemi a druhým lidem. Tyto konstruktivní stavy jako tento (pravá autentická láska) mají mnohem větší kapacitu a snahu překonat a přetvořit negativní stavy bez potřeby něco nebo někoho “opravit“. Toto se vztahuje k jednotlivci, makro společenským strukturám a očistě celé planety. Podle východní disciplíny Transcendentální Meditace se toto nazývá Maharishi efekt. Z vědeckého úhlu pohledu,ověřeného výzkumem v Hearth Math Institutu, je tento jev označován jako “Koherence“.

Jednou až se lidé naučí být v těchto pozitivních stavech otevřeného srdce, naše realita SE ZMĚNÍ! Momentálně je vynakládáno úsilí vytvořit technologii k posílení těchto efektů, takže méně lidí by bylo třeba. Dokážeme si představit svět založený na spolupráci místo na soutěživosti a válečných konfliktech, kde je soucit a péče pravidlem, ne výjimkou…? Svět, který podporuje tvořivost jednotlivců aby se plně vyvíjeli a abychom opravdově užívali své životy tak jak sami považujeme za vhodné?

Toto je svět,který můžeme vytvořit!

Autor: Jesse Field Call
The Fielding Affect
https://www.heartmath.org/gci/

Překlad: Martina Christová

————————————-

From the heart, science is speaking the truth and the truth is – our hearts are saving the world.

When we are feeling positive emotions, they are actually being produced in the heart and since the heart produces a large magnetic field that expands far beyond the body, those emotions impact other peoples hearts with those same positive emotions. When we are connected to Spirit, God, Creator, Source (or whatever we wish to call it), the effects can become even larger in what’s referred to as “non-local.”

Non local communication is a proven principal in science that is instantaneous (that’s infinitely faster than the speed of light) and refers to communication that contains 2 or multiple locations. Because our hearts are literally coupled with the earths magnetic fields, those fields contain information that includes our hearts powerful emotional content (read that again if it doesn’t sink in the first time). So when we are feeling true and authentic Love that is not agenda oriented, we are quite literally broadcasting the best possible information to the earth and to other people. Positive states such as this (true authentic love) have much greater capacities and tend to overcome or transcend negative states without having to “fix” anything or anyone. This applies to the individual, macro social structures, clear up to the entire planet. From the eastern discipline of Transcendental Meditation, this is called the Maharishi effect. From a scientific point of view, verified by research done at the Heart Math Institute, it’s referred to as “Coherence” (See Global Coherence Initiative).

Once enough people learn to be in these open hearted positive states, our reality WILL shift! Currently there are efforts under way to develop technology to enhance these effects so that less people are actually needed. Can we imagine a world with cooperation, instead of competition and war as the basis of living, where compassion and care are the rule instead of the exception…? a world that encourages creativity in individual’s in order to fully develop ourselves and truly enjoy our lives as we see fit?

This is a world we can create!

Jesse Field Call
The Fiedlding Affect
https://www.heartmath.org/gci/